Gaur, apirilak 9, azken kontsulta-bilera egin da, Elecnorrek apirilaren 6an aurkeztu zituen ekoizpen-arrazoiengatik% 30eko lanaldi-murrizketako ERTE abian jartzeko. Horren berri ere eman dugu unean-unean.

Gaur, apirilak 9, azken kontsulta-bilera egin da, Elecnorrek apirilaren 6an aurkeztu zituen ekoizpen-arrazoiengatik% 30eko lanaldi-murrizketako ERTE abian jartzeko. Horren berri ere eman dugu unean-unean.

Beste behin ere, aurreko ERTEren negoziazioan bezala, pseudonegoziazioan parte hartu dugu, eta enpresak lortu du aurkezten zituen ia planteamendu guztiak aurrera ateratzea, eta langileen gehiengoak ez du jakin (edo ez du nahi izan) enpresaren argudioak alderatzen, gure ikuspuntutik oso txikia den aldarrikapen-zerrenda bat igoz.

Enpresak akordio bat atera du, eta, bertan, zatirik "mamitsuena" proposamen bat da, urtero 21.000 euroraino osatzen zuena ERTEn aurreikusitako% 30eko murrizketaren ondorioz gutxieneko horretara iristen ez diren pertsonei.

21.000 euro gordinetik gorako soldatak dituzten pertsonek, lanaldia murrizteagatiko% 30eko deskontuaren ondorioz 21.000 eurotik beherako ordainsaria jasotzen badute, langabezia-prestazioari 21.000 eurotik gorako osagarria jasoko dute enpresarengandik.

Proposamen hori soldataren araberako murrizketa proportzionalaren taularekin batera aurkeztu digute, eta elkartasun-ekitaldi gisa saldu digute, diru-sarrera gutxien dituzten pertsonek ERTEk eragindako diru-sarreren murrizketaren ondorioz ahalik eta kalte txikiena jasan dezaten.

ESKtik planteatu diegu elkartasunaren oinarrizko printzipio hori defendatuz, lehen bileratik defendatu duguna, ulertzen genuela haien planteamendua okerra eta irreala zela. Jakin ezazue zuen proposamenak berekin dakarrela soldata askok, planteatzen duzuen gutxieneko zorua 21.000 eurokoa izanik, enpresak ez duela ezer osatu beharko.

Baieztapen horretan oinarritzen gara; izan ere, alde handiak daude bizitzaren garestitasunari eta probintzia bakoitzaren araberako soldatei dagokienez, eta, akordio horrekin, enpresak ez ditu ia ezer osatu beharko probintzietako langileak hitzarmen gorenekin.

Proposatu diegu talde-eredu bat ezartzea, lan-kategoria desberdinak bilduz, erreferentziatzat hartzeko probintziako hitzarmenen errealitateak eta probintzia bakoitzeko bizitza-garestitasuna. Hau da, osagarria lan-kategorietan oinarrituta egin behar da, probintziako hitzarmen bakoitzeko soldatak erreferentziatzat hartuta, eta ez bereizketarik gabeko gutxieneko soldata-zoru batean oinarrituta.

Tamalez, gure proposamena ez dute kontuan hartu ez enpresak, ez CCOOk, ez eta ordezkaritza-gehiengoak batzen zuten erabilerak ere, nahiz eta erakunde horiek gutxiengoan geratu gainerako sindikatuen aldean.

Gainerako sindikatuek, CGTk eta UGTk, ESKrekin batera, gai horren berri eman dute, probintzia batzuek gainerakoekin dituzten aldeak aipatuz.

Ez da gauza bera alokairu bat Bizkaian, Gipuzkoan, Balearretan, Madrilen edo Bartzelonan, batek Caceresen edo Valladoliden eta norbaitek azaldu beharko dio, adibidez, Bizkaiko ofizial administratibo bati zergatik ez duen bere soldata osatuko, eta, aldiz, Alacanten, Valentzian, Cadizen, Zamoran edo Madrilen, bai.

Beste adibide bat: Bizkaiko 1. mailako antolaketa-teknikari batek ez du bere soldata osatuko, bere soldata 21.000 eurotik gora murriztuta dagoelako, baina, aldiz, antolaketa-teknikari bera Zamoran, Alacanten, Valentzian, Zaragozan eta abarretan bere soldataren% 100era arte osatuko da.

Eta borobiltzeko, hitzartutako akordioaren perbertsioaren beste adibide bat: Alacanteko 1. mailako antolaketako buru batek bere soldata Bizkaiko 2. mailako administrazioko ofizial baten kopuru berarekin osatuko du.

Hau da, iraganean soldata onenak lortu dituzten probintzietan lan egiten duten pertsonak zigortzen ditu akordio horrek, eta horiek, era berean, bizitzaren garestitasunari lotuta daude ezinbestean.

ESKren proposamenak aintzat hartzen zuen errealitate hori, baina sinatzaileetako inork ez du aintzat hartu nahi izan. Pena bat, eta aukera galdu berri bat akordio bidezkoago eta bidezkoago bat lortzeko.

Akordioaren gainerakotik, aurreko ERTEetan bezala, enpleguari gutxienez sei hilabetez eusteko bermerik eza nabarmendu behar da, eta hori bai ESK-k bai beste erakunderen batek marra gorri gisa markatuta geneukan.

Egia da zenbait gaitan aurrerapen txikiak egin direla, hala nola atzerriratuen egoeran edo akordioa filialetara hedatzean (hori guztia erreserba guztiekin esanda, zalantzarik gabe, taldeko beste enpresa batzuetan hitzartu litezkeen hobekuntzak baldintzatuko ditu).

Azken batean, enpresaren neurrira egindako beste akordio pobre bat, probintzia askotan diru ona aurreztuko dena, eta aurreko ERTEetan jada hitzartutako akordio txiroari gehituko zaiona.

Berriro ere salatu nahi dugu sindikatu batzuen aldarrikapen-zerrenda apala, lehen aldaketetara lerratzen baitira, beste bide alternatibo batzuk aztertu gabe, baliozkoak eta, beharbada, bidezkoagoak direnak.

ESK saiatu da posibilistak izaten, ekimen errealistak eta ekitatiboak planteatu ditugu, jarrera maximalistak alde batera utzita, baina indarren korrelazioak ez du ahalbidetu aurrerapauso esanguratsuagoak lortzea, eta errealitatea horixe da.

Gure bizitzek beren onurek baino gehiago balio dute

#BIZITZAK ERDIGUNEAN


A continuación, os dejamos la redacción final del acuerdo pactado por CCOO-USO-ELECNOR

ACUERDOS

CUESTION PREVIA-. El presente Acuerdo es de aplicación al personal de estructura de ELECNOR, S.A. cuyo detalle consta en el Anexo de la memoria elaborada y facilitada en su día a la representación legal de los trabajadores (un total de 2454 personas trabajadoras), quedando expresamente excluidos los jubilados parciales y el personal Directivo, entendiéndose los mismos a partir de Delegados y asimilados, en adelante, que han asumido voluntariamente una reducción salarial del 30 % de sus retribuciones fijas sin reducción de jornada, durante el periodo de aplicación de la medida.

En relación con las personas trabajadores que estén disfrutando de reducción de jornada por cuidado de hijo o familiar, no se aplicará una reducción de jornada superior al 30 % en ningún caso, con lo que la medida que se plantea únicamente será de aplicación en casos en que dicha reducción sea inferior al 30 % y hasta ese porcentaje.

Asimismo, las partes manifiestan su conformidad con la constitución de la mesa de negociación a la que comparecen la Empresa, a través de su legal representante, con facultades suficientes y los trabajadores a través de las secciones sindicales legalmente establecidas para ello.

PRIMERO.- Como se ha indicado las partes aceptan la concurrencia de la causa productiva alegada por la Empresa consistente en una reducción manifiesta de su actividad como consecuencia de la propagación de Covid-19, que implica la necesidad empresarial de ajustar su volumen de empleo a fin de ajustar al nivel de producción actual.

SEGUNDO.- MEDIDAS CONCRETAS DURANTE LA SUSPENSIÓN DE CONTRATOS:

Las medidas concretas que aplicará la empresa, serán las siguientes:

A.- Periodo de reducción de jornada de los contratos de trabajo a través de un Expediente de Regulación de Empleo de reducción de jornada de contratos por causas productivas. 

El periodo de reducción de jornada de los contratos de trabajo será de 61 días, iniciándose la reducción de jornada el 13 de abril de 2020 hasta el 12 de junio de 2020, ambos incluidos.

 Se facilitará a las personas trabajadoras y a las Autoridades Laborales competentes el calendario de los días concretos de afectación, aclarando que la afectación será diaria y por todos los días referidos en el párrafo anterior. 

B.- Garantía de complemento salarial para el colectivo más vulnerable.

Con la finalidad de que aquellos colectivos más vulnerables no vean mermados sus ingresos durante el periodo de reducción de jornada, la empresa garantiza unas condiciones salariales que se aplicarán del siguiente modo:

  1. Se garantiza el 70 % del salario a todas las personas trabajadoras afectadas dado que la prestación de servicios se mantendrá en ese porcentaje de jornada.
  2. En relación con el 30 % de jornada reducida, se procederá a percibir la prestación por desempleo correspondiente en función de las condiciones individuales de cada persona trabajadora afectada.
  3. En aquellos salarios de hasta 21.000 euros brutos, la empresa abonará un complemento que garantice la percepción íntegra del salario percibido por cada persona trabajadora a jornada completa.
  4. Dicho complemento, sumando el salario correspondiente al 70 % de la jornada y la prestación por desempleo percibida, será igual al salario percibido por cada persona trabajadora a jornada completa.
  5. Para aquellas personas con salarios superiores a los 21.000 euros brutos y que el 30 % de descuento por la reducción de jornada suponga una retribución resultante inferior a los 21.000 €, percibirán, en su caso, de la empresa un complemento que sumado a la prestación por desempleo alcance los 21.000 €.

C.- Garantía de complemento salarial para el personal expatriado.

En relación con el personal expatriado afectado por la medida de reducción de jornada, en todo caso, se mantendrá el abono del importe pactado en concepto de dietas y manutención, cuando concurran,  así como el alquiler de la vivienda si es a cargo del trabajador. En cuanto al plus de expatriación, se verá reducido en proporción a la afectación de la jornada.

D.- Adelanto paga extraordinaria.

Los trabajadores afectados por el Expediente, siempre que lo soliciten formalmente, percibirán un adelanto de hasta un 75 por 100 de la paga extra de vacaciones. Dicha cantidad se abonará con la liquidación del mes de abril, al ser este el primer mes con afectación.

E.- Estabilidad en el empleo, bolsa de trabajo.

La Empresa se compromete a crear una bolsa de trabajo, teniendo prioridad en la contratación toda aquella persona trabajadora que esté afectada por el presente Expediente de Regulación de Empleo de reducción de jornada por causa productivas, y vea extinguido su contrato por razones, que no sean disciplinarias.

Así mismo, se manifiesta expresamente la intención de la Compañía de no realizar ningún ajuste de personal a través de despidos objetivos o colectivos en estos meses.

La vigencia de esta cláusula se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020.

F.- Comisión de seguimiento.

Las partes acuerdan crear una comisión de seguimiento, la cual estará constituida por un representante de cada sección sindical firmante del presente pacto (las secciones sindicales en los próximos días indicarán qué personas designan al efecto) y por la dirección de la Compañía (quien también indicará la persona concreta).

Dicha comisión tendrá por objeto de hacer un seguimiento de la ejecución de las medidas establecidas aquí acordadas. 

La comisión se reunirá con la frecuencia que consideren necesaria, y lo hará, dadas las medidas de prevención de contagios, por vía telefónica, por vía telemática o presencialmente adoptando las recomendaciones de separación y espacio establecidas por las autoridades.  

La empresa comunicará las afecciones/desafecciones a los distintos Comités de Empresa de los trabajadores afectados. 

G.- Extensión de los acuerdos económicos al personal de estructura de las filiales que Elecnor S.A. tiene en España.

Los acuerdos económicos contenidos en el presente acuerdo se harán extensivos a las personas trabajadoras que presten servicios como personal de estructura de las filiales que Elecnor, S.A. tiene en España.